Zmodernizowany sys­tem Patriot dla Polski, Lotnictwo Aviation International, 7/2017

Firma Raytheon powstała w 1922 r. u boku słyn­nej uczelni Massachussetts Institute of Technology w Cambridge pod Bostonem. Obecną nazwę nosi od 1925 r. Od początku pra­co­wano tu nad radio­lo­ka­to­rami róż­nych typów. Jeden z czte­rech głów­nych oddzia­łów firmy – Raytheon Integrated Defense Systems jest wła­śnie tym pierw­szym, pier­wot­nym Raytheonem, jako że pozo­stałe oddziały w więk­szo­ści powstały na bazie kupio­nych innych firm.

Dwa spo­śród pozo­sta­łych oddzia­łów firmy – Raytheon Missile Systems z Tuscon w Arizonie (dawny Hughes Missile Plant) oraz Raytheon Space and Airborne Systems z McKinney w Teksasie, wcze­śniej miesz­czący się w El Segundo w Kalifornii (dawny Hughes Electronics Systems) – powstały z prze­or­ga­ni­zo­wa­nia woj­sko­wych czę­ści Hughes Aircraft Company i Texas Instruments z Lewisville w Teksasie, kupio­nych w latach 1996 – 1997. Wszystkie opra­co­wane przez te firmy kie­ro­wane poci­ski rakie­towe (Hughes AIM-120 AMRAAM, Hughes AGM-65 Maverick, Hughes BGM-71 TOW, Texas Instruments AGM-88 HARM, Texas Instruments Paveway), a także poci­ski opra­co­wane przez General Dynamics Missile Division z Pomona w Kalifornii, kupio­nej przez Hughes w 1992 r. (BGM-109 Tomahawk, FIM-92 Stinger, AGM-129 ACM i RIM-66 Standard, od któ­rych swój począ­tek bie­rze RIM-161 Standard SM-3) znaj­dują się w ofer­cie Raytheon Missile Systems. Z kolei radio­lo­ka­tory opra­co­wane przez obie firmy – Hughes APG-63 (F-15 Eagle), Hughes APG-65 (F/A-18 Hornet), Hughes APG-70 (F-15E Strike Eagle), Hughes APG-73 (F/A-18 Super Hornet), Texas Instruments APQ-146 (MH-60K Blackhawk), Texas Instruments APQ-168 (MH-60G Pave Hawk), Texas Instruments APQ-174 (MH-47E Chinook) oraz urzą­dze­nia elek­tro­op­tyczne opra­co­wy­wane głów­nie przez Texas Instruments są obec­nie dalej roz­wi­jane i wspie­rane logi­stycz­nie przez Raytheon Space and Airborne Systems. Oba oddziały mają swoje pla­cówki, w tym zakłady pro­duk­cyjne roz­rzu­cone w Kalifornii, Arizonie i Teksasie.

Oddział Intelligence, Information and Services został sfor­mo­wany dopiero w 2013 r.; jego zarząd ulo­ko­wano w Dulles w Wirginii. Oddział ten zaj­muje się sie­ciami kom­pu­te­ro­wymi, roz­wią­za­niami tele­in­for­ma­tycz­nymi dla woj­ska, łącze­niem i obróbką danych. Aby osią­gnąć wysoki poziom w dzie­dzi­nie, która tra­dy­cyj­nie nie była domeną Raytheona, firma ta wyku­piła w latach dzie­więć­dzie­sią­tych kilka innych firm wyspe­cja­li­zo­wa­nych w tej branży, w tym E-Systems Inc z Dallas – firmę zało­żoną jako oddział elek­tro­niki woj­sko­wej Ling-Temco-Vought w 1964 r. – LTV Electrosystems, Inc. Po zaku­pie­niu firmę uzu­peł­nioną innymi zaso­bami włą­czono do Raytheona jako Raytheon Intelligence and Information Systems. Kiedy w 2013 r. połą­czono ją z Raytheon Technical Services Company z Dulles w Wirginii, prze­nie­siono tam sie­dzibę nowego połą­czo­nego oddziału, zna­nego jako Raytheon Intelligence, Information and Services. Dodatkowo doszło teraz zarzą­dza­nie, admi­ni­stro­wa­nie i obsługa tech­niczna sieci kom­pu­te­ro­wych oraz struk­tur tele­in­for­ma­tycz­nych.

Oddział Raytheon Integrated Defense Systems, który ma swoje zakłady w pół­nocno-wschod­niej czę­ści Stanów Zjednoczonych, w Massachussetts i na Rhode Island, to naj­star­sza część firmy Raytheon, bez­po­śred­nio kon­ty­nu­ująca tra­dy­cję American Appliance Company, zało­żo­nej w 1922 r.

W tymże roku wykła­dowca sław­nego Massachussetts Institute of Technology i nauko­wiec – elek­tro­nik, dr Vannevar Bush, przed­sta­wił swemu przy­ja­cie­lowi, fizy­kowi z Uniwersytetu Harvarda, Charlesowi G. Smithowi, uzdol­nio­nego jego zda­niem inży­niera – Laurence’a Marshalla. Cała trójka szybko zna­la­zła wspólny język i wkrótce zało­żyli firmę zaj­mu­jącą się pro­duk­cją cichych (sprę­żar­ko­wych) lodó­wek domo­wych American Appliance Company. Firma powstała w Cambridge na przed­mie­ściach Bostonu, nie­da­leko od Massachussetts Institute of Technology. Sprężarkowe lodówki domowe były wów­czas nowo­ścią, a zostały opra­co­wane przez Charlesa G. Smitha, nato­miast Laurence Marshall wniósł nie­zbędny kapi­tał na uru­cho­mie­nie przed­się­wzię­cia. W 1924 r. w fir­mie pod­jęto pro­duk­cję ele­men­tów elek­tro­nicz­nych – głów­nie lamp próż­nio­wych. W tym celu zaku­piono prawa paten­towe do próż­nio­wych pro­stow­ni­ków uży­wa­nych w ówcze­snych radio­sta­cjach, kupu­jąc te prawa w fir­mie American Research and Development Corporation. Prostowniki te pozwa­lały na zasi­la­nie domo­wych radio­od­bior­ni­ków bez­po­śred­nio z sieci, wcze­śniej uży­wano bowiem kło­po­tli­wych i kosz­tow­nych bate­rii.

Wkrótce pod­jęto też pro­duk­cję kla­sycz­nych wzmac­nia­ją­cych lamp elek­tro­no­wych na potrzeby coraz bar­dziej roz­wi­ja­ją­cego się w Stanach Zjednoczonych prze­my­słu elek­tro­nicz­nego, pro­du­ku­ją­cego przede wszyst­kim radia do użytku domo­wego oraz radio­sta­cje woj­skowe i cywilne (np. lot­ni­cze).

Cały artykuł jest dostępny na stronie wydawnictwa oraz tutaj.

Wybrane artykuły w polskich mediach

Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021 Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Realizacja drugiej fazy programu, Gazeta Polska Codziennie, 25.08.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021 Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Szwajcaria stawia na F-35A i Patriot, Magazyn Militarny MILMAG, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021 Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Kiedyś byliśmy w tym miejscu co dzisiaj polska zbrojeniówka, Rzeczpospolita, 30.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021 Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Choć wciąż bez „wiślanego” offsetu, polskie firmy zarabiają na Patriotach, rp.pl, 24.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021 Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Patrioty trafią do Polski przed czasem, rp.pl, 23.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021 Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021
Pierwszy zestaw ogniowy systemu Patriot dostarczony do Szwecji, ZBiAM, 1.06.2021