Regulamin strony internetowej Patriotsystem.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona patriotsystem.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę patriotsystem.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę patriotsystem.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony patriotsystem.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. DEFINICJE
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – Solski Communications sp. z o.o., adres siedziby: pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000301876, NIP: 525-242-25-94, REGON: 141361800, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 71.500 zł, adres poczty elektronicznej: office@solskipr.pl, tel.: +48 22 24 28 600.
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca, działając na zlecenie firmy Raytheon Technologies, umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • Udostępnianie Usługobiorcom informacji i materiałów prasowych – tekstowych, graficznych i multimedialnych – związanych z systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot,
   • Udostępnianie Usługobiorcom informacji i materiałów prasowych – tekstowych, graficznych i multimedialnych – związanych z pozostałymi produktami i usługami firmy Raytheon Technologies.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  4. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności, wiarygodności lub bezpieczeństwa treści zawartych na Stronie.
  5. Usługobiorca jest odpowiedzialny za weryfikację informacji zanim zdecyduje się na nich polegać.
  6. Usługobiorca korzysta z tej witryny oraz dostępnych na niej treści na własne ryzyko.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@solskipr.pl
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem patriotsystem.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej
  2. Jeżeli materiałów nie oznaczono inaczej, treści są własnością:
   • Informacje prasowe i inne treści umieszczone na stronie głównej, w zakładce „Aktualności” oraz w Galerii – są własnością firmy Raytheon Technologies. Zasady korzystania z tych materiałów są tutaj: https://www.raytheon.com/legal
   • Treści w zakładce „Patriot w mediach” są własnością firm trzecich i zostały opublikowane za ich wyłączną zgodą. W sprawie ewentualnego wykorzystania tych materiałów prosimy o kontakt z ich właścicielami.
   • Pozostałe treści, a także układ graficzny strony są własnością Usługodawcy, a korzystanie z nich bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy
  3. W przypadku wykorzystania materiały powinny być czytelnie oznaczone jako należące do ich właścicieli i powinny nosić wszelkie oznaczenia praw autorskich, znaków handlowych i innych praw zgodnie z informacją podaną w samym materiale lub na Stronie
  4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy i innym stronom, będącą następstwem użycia zawartości strony patriotsystem.pl i materiałów innych, niż materiały prasowe, bez zgody Usługodawcy.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA STRON TRZECICH
  1. Strona patriotsystem.pl zawiera materiały należące do innych podmiotów lub materiały udostępnione przez nie na zasadzie licencji (Materiały Stron Trzecich).
  2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność ani bezpieczeństwo Materiałów Stron Trzecich.
  3. Usługodawca nie gwarantuje możliwości legalnego wykorzystania Materiałów Stron Trzecich przez Usługobiorcę lub inne podmioty.
  4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy lub Stronom Trzecim będącą następstwem użycia Materiałów Stron Trzecich strony bez zgody ich właścicieli.
  5. Wykorzystanie przez Usługodawcę Materiałów Stron Trzecich lub zamieszczenie odnośników do ich stron internetowych nie oznacza polecania tych podmiotów, ich produktów lub usług, upoważniania ich w jakiejkolwiek formie, sponsorowania ani żadnej innej formy współpracy.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Strona nie przetwarza Danych Osobowych
  2. Operator, na którego serwerach udostępniana jest Usługa przetwarza Dane Osobowe zgodnie z RODO: https://www.zenbox.pl/hosting-rodo.html
 1. MECHANIZM COOKIES
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Usługodawcy.
  3. W celu korzystania ze strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Usługobiorcy Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Usługodawcy.
  4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
  5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy.
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Usługobiorców.
  7. W ramach strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługodawcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 ze zm.) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.